مرکز رشد شريف صفحه نخست

پذيرش نخستين واحدهاى فناور در پارك علم و فناورى دانشگاه صنعتى شريف

کمیته ی پذیرش پارک علم و فناوري دانشگاه صنعتی شریف در نخستین جلسه ی خود، 4 واحد فناور را پذیرش و تحت حمایت این پارک قرار داد.

به گزارش روابط عمومی؛ نخستین جلسه كميته پذيرش پارك علم و فناوري دانشگاه شریف، دوشنبه ١٣ شهريورماه با حضور اعضای این کمیته برگزار گردید. در این جلسه سياستها و برنامه هاي پارك علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف جهت پذيرش و حمايت از واحدهاي فناور تشريح شد و در ادامه ٤ واحد فناور به دفاع از طرحها و برنامه هاي خود پرداختند.
بنا بر این گزارش؛ شركتهاي پارسا پلیمر شریف، آدریان فلزات شریف، توسعه فناوری شریف سولار و صندوق توسعه پژوهش و فناوری شریف از واحدهايي بودند كه در اين جلسه حضور يافته و طرح هاي خود را ارايه كردند.
مطابق مصوبه شوراي پارك علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مخاطبان پارك علم و فناوري دانشگاه شامل؛ تيمهاي دانشجويي نوپا و استارتاپها، شركتهاي نوپا، شركتهاي رشديافته و بالغ، دفاتر نوآوري و فناوري صنايع و تامين كنندگان خدمات می باشند.
گفتنی ست؛ سه مورد از شركتهاي پذيرش شده در جلسه اخير جزو شركتهاي رشد يافته و بالغ و يك مورد نیز از نوع تامين كنندگان خدمات می باشد.
شایان ذکر است؛ فاز اول پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتی شریف در اراضي و ساختمانهاي اطراف دانشگاه پيش بيني شده است و اين واحدها نيز در اين سايت فعاليت مي نمايند. پیش بینی شده است تا پایان سال جاری، 35 واحد فناور در این پارک مشغول به فعالیت شوند.