مرکز رشد شريف صفحه نخست

هنر شبكه سازى

شاهرخ ظهیری ‌میگوید: تمام کسانی که در زندگی موفق بوده‌اند هنر تشکیل شبکه ... را به گونه‌ای خارق‌العاده دارا بودند.

کتاب «کارآفرینی به شیوه بنیانگذار صنایع غذایی مهرام»