مرکز رشد شريف صفحه نخست

دور را نگاه كن

- نگاه‌های کوتاه مدت به زندگی، غالباً به ضرر آدم تمام می‌شود. کسانی هستند که همه چیز را به شکل بلیط بخت آزمایی می‌بینند: یا جایزه‌ای بزرگ ببرند یا هیچ.

- اما بیشتر بردهای زندگی اندک اندک و با دستاوردهای کوچک به دست می‌آیند. اگر در فرایند کوشش برای کامیابی، به جای دستیابی به نتایج فوری، دور را بنگرید، عزمتان جزم‌تر می‌شود.

- این امر در همه این موردها صادق است: در رشد شخصی، ایجاد ارتباط، سرمایه‌گذاری مالی یا توفیق شغلی

منبع: کتاب «17 اصل کار تیمی» - 960516