مرکز رشد شريف صفحه نخست

قريحه‌ى طنز

🔹 بسیاری از تازه مدیران خودشان را بیش از حد جدی می گیرند. زندگی سخت است، زندگی جدی است ولی بدون قریحه طنز کشنده می‌شود. تازه مدیران باید یاد بگیرند که خودشان را بیش از حد جدی نگیرند و قریحه‌ی طنر داشته باشند.

🔸 باید روحیه طنز داشتن و شوخ طبعی را به خوبی مدیریت کرد تا باعث افراط و تفریط نشود.

👈 در ضمن برای اینکه طنز، با نیش و کنایه اشتباه نشود، خوب است اشارات طنزگونه معطوف به خارج اداره یا ذاتاً خنثی باشد.

📚 کتاب «نخستین گام‌های مدیریت» - 960511