مرکز رشد شريف صفحه نخست

افرادى را كه به دنبال شغل نيستند، پيدا كنيد

🔹 دنیا یک بازار برای نمایش استعدادهای بزرگ است. بهترین افراد به دنبال شما نمی‌گردند، چرا که در حال حاضر جایی مشغول به کار هستند و یقیناً شغل‌های خوبی هم دارند و همچنین آنها به صورت آنلاین هم دنبال کار نیستند. در حقیقت، بهترین گزینه‌ها به ندرت در جست‌وجوی کار هستند.

🔸 شما به عنوان دارنده‌ی یک کسب‌وکار کوچک، می‌خواهید بهترین گزینه‌ی موجود را پیدا کنید، نه صرفاً بهترین کسی که دنبال کار می‌گردد. با توجه به این نکته، توصیه میشود که:

👈 با مهارت تمام به دنبال کسانی باشید که برای رقبای شما کار می‌کنند. یک گروه از بهترین افرادتان را برای شکار کردن آنها بسیج کنید.

📚 منبع: chetor.com - 960503