مرکز رشد شريف صفحه نخست

به رئيس‌تان «نه» نگوييد

به رئیس‌تان «نه» نگویید، مگر در مواردی که غیرقانونی یا غیراخلاقی است. حتی یک موقعیت هم به ذهنم نمی‌رسد که در آن «نه» گفتن به رئیس‌تان، ایده‌ی هوشمندانه‌ای باشد.

🔸می‌توانید سؤال بپرسید، عقب بکشید یا مذاکره کنید اما «نه» نگویید مگر در صورتی که رزومه‌ای قوی دارید و نیازی هم به این شغل ندارید. با این کار فقط دنبال دردسر می‌گردید. حتی بیان خلاقانه‌ی «نه» با عباراتی مثل «فکر نکنم که…» هم به سرتان نزند.

📚 منبع: chetor.com - 960501