مرکز رشد شريف صفحه نخست

دغدغه مديران تازه كار

تفاوتی که اکثر صاحب نظران میان مدیران جوان و حرفه ای قائل هستند، ناتوانی مدیران تازه کار در تصمیم گیری نهایی و تحت تاثیر نظرات کارمندان قرار گرفتن است.

در این مورد باید تلاش کرد به یک تعادل مناسب میان دریافت نظرات کارمندان و توانایی عملکرد قاطعانه رسید. بدون شک هر فردی از نقطه نظری خاص به ماجراهای مختلف نگاه کرده و به تبع آن نظرات افراد مختلف به طور گیج کننده ای متفاوت خواهد بود.

در این میان اگر بخواهیم به این نظرات متنوع و معمولا کارشناسی نشده توجه بیش از حد کنیم، موقعیت خود به عنوان یک مدیر را با خطری جدی مواجه خواهیم ساخت.

👈 تاکید اساسی در اینجا توجه به اهمیت دریافت دیدگاه‌های کارمندان و عمل براساس نتیجه‌گیری شخصی است. این امر لزوماً به معنای بی‌تفاوتی به اظهارنظر دیگران نیست، بلکه تاکید روی عدم سلطه نظر دیگران روی شماست.

منبع: forsatnet.ir