مرکز رشد شريف صفحه نخست

تأييديه و توصيه‌نامه بگيريد.

🔹شاید به نظر خیلی قدیمی برسد، اما توصیه و معرفی‌نامه از طرف مشتریانِ راضی می تواند موثرترین استراتژی جذب مشتری‌های جدید باشد.

🔹سیستمی راه اندازی کنید برای جمع آوری تأییدیه‌ها و رضایتمندی از مشتریان بعد از فروش، این کار را بخشی از پروسه فروش خود قرار دهید.

نکته‌ها:

1⃣ باید هفته ها و شاید هم ماه ها بعد از فروش صبر کنید تا این فرصت را به خریدار بدهید که از محصول و یا خدمات شما استفاده کند و ایرادات و مشکلات را پیدا کند. در آن صورت است که می توانید مشکلات را برطرف کنید و بعد از آن که راضی شدند از آنها درخواست تأییدیه کنید.

2⃣ با پیشنهادهای انگیزشی معرف‌های خود را افزایش دهید. مثلاً در ازای خرید هر فردی که توسط شخصی معرفی شده است، به معرف تخفیف بدهید.

📚 منبع: blog.hamamooz.com