مرکز رشد شريف صفحه نخست

صداقت رهبران سازمان

🔹در دنیای کسب و کار رایج ترین شکل بی صداقتی وقتی نمایان می‌شود که رهبر سازمان به جای بیان حقایق، مطالبی بگوید که افراد انتظار شنیدن آن را دارند.

🔹منشأ اصلی نقش رهبری سه خصوصیت صداقت، شرافت و پاسخگویی است.

👈 صداقت به معنای راستگویی در زمانی نیست که با یکدیگر هم عقیده‌ایم بلکه به معنای راستگویی در هنگامی است که اتفاق نظر نداریم و یا حتی مهم‌تر، در زمانی که مرتکب اشتباه می‌شویم و در مسیر دستیابی به هدف گام اشتباه بر می‌داریم.

🌸 صداقت حس وحالی صرفاً ذهنی نیست و زمانی معنای واقعی خود را نشان می‌دهد که کلام و کردار با قصد و نیت همخوانی داشته باشد.

📚 منبع: کتاب «رهبران آخر غذا می‌خورند»