مرکز رشد شريف صفحه نخست

روباه و خارپشت دو سبك متفاوت در تفكر

🔹روباه موجودی است حیله گر و چابک، که برای شکار کردن خارپشت راه‌های مختلفی را به کار می گیرد. او هر روز در اطراف لانه خارپشت پرسه می زند تا در فرصت مناسب، او را شکار کند.

🔹خارپشت موجود کوچکی است که به آهستگی حرکت می کند و به راحتی در کمین روباه قرار می گیرد اما زمانیکه روباه می‌خواهد حمله کند و او را شکار کند، خارپشت تنها روش دفاعی عالی را که می داند اجرا می‌کند، او  با جمع کردن خود در میان خارهایش پنهان می شود.

🔸خارپشت با همین یک روش توانسته است در برابر روباه همیشه پیروز شود.

مردم به دو گروه اصلی بر اساس نحوه تفکرشان تقسیم می شوند:

1- روباه ها بسیاری از روش ها را به طور همزمان دنبال می‌کنند و جهان را با تمام پیچیدگی که دارد می نگرند. روباه ها هرگز تفکر خود را روی یک مفهوم کلی یا دیدگاه یکپارچه متمرکز نمی کنند.

2- از طرف دیگر خارپشت ها یک جهان پیچیده را تا حد یک ایده سازمان یافته ساده می کنند. از نظر خارپشت ها هر چیزی که تا اندازه ای به ایده خارپشتی مربوط نباشد موضوعی بی ربط است.

✅ برخی معتقدند تنها کسانی می توانند بر افرادی که به اندازه خودشان باهوش اند تاثیر بگذارند که مانند خارپشت ها عمل می کنند. افرادی که بزرگترین رد پاها را به جای گذاشتند افرادی بودند که بر روی یک ایده نگاهی بسیار عمیق داشته اند. خارپشت ها اصل هر چیز را می‌بینند و بقیه را نادیده می‌گیرند.

منبع: parhizkar.com برگرفته از نظریات آیزایا برلین Isaiah Berlin، فیلسوف و نظریه پرداز روس تبار