مرکز رشد شريف صفحه نخست

كاركنان دانشى

🔹 ارزشمندترين دارايي يك شركت قرن بیستمی ابزار توليد آن بود، در حاليكه گرانبهاترين دارايي يك موسسه قرن 21 (چه كسب و كار و چه غير از آن) كاركنان دانشی و بهره‌وری آنها است.

🔸 كارآيي كاركنان دانشی مستلزم اين است كه ما به اين سؤال پاسخ دهيم كه وظيفه کارکنان دانشی چيست؟

🔹 باید تمام همت کارکنان دانشی را بر وظیفه اصلی متمرکز کرد و از کارهای حاشیه‌ای کم‌کرد.

👈 تشخیص وظیفه اصلی و حد و مرز آن بر عهده خود کارکنان دانشی است، اینکار تنها از آنها بر می‌آید.

👈 بعد از گام نخست یعنی روشن شدن «وظیفه» باید توسط کارکنان دانشی دیگر بخش‌های سازمان را خانه تکانی کرد.

📚 منبع: کتاب "چالش‌های مدیریت در قرن 21"