مرکز رشد شريف صفحه نخست

مديريت تغيير

🔹سازمان‌ها برای پاسخ به چالش‌های ایجاد شده از سوی رقبا، بازارهای تجاری و فناوری، باید مدام در حال تغییر باشند.

🔹آمادگی برای تغییر به صورت خودکار در سازمان ایجاد نمی‌شود، بلکه مدیر باید شرایط را برای همه افراد سازمان فراهم کند.

🔹علاوه بر روشن کردن تغییر و برنامه ریزی برای آن، اهمیت پیروزی‌های کوتاه مدت را نادیده نگیرید.

👈 پس در حین تغییرات اولیه بهتر است مدیران بر روی برنامه‌های کوتاه مدت تمرکز کنند؛ مثلاً "در دوازده ماه آینده درآمد را تا 5 درصد افزایش می‌دهیم"

👈 اگر مدارکی مبنی بر نتیجه بخشی برنامه تغییر در اختیار کارکنان قرار نگیرد، آنها اشتیاق و پویایی خود را از دست می‌دهند.

📚 منبع: کتاب "مدیریت تغییر" نشر آریانا