مرکز رشد شريف صفحه نخست

چگونه مى توان رئيس خوبترى شد؟

- به زعم من در رئیس بودن بیشتر مسأله «افزایش ارزش و اعتبار» مطرح است تا مسأله «قدرت».

- پرقدرت ترین رؤسا کسانی هستند که قدرت خود را محدود می کنند نه اینکه همه قدرت را در خود متمرکز کنند و از آن به خوبی استفاده نکنند.

- غالب رؤسای خوب، به طور مرتب از خود می‌پرسند، «من به عنوان رئیس چه چیزی را در جمع عرضه می کنم؟ حضور من در این جایگاه، چگونه بر موقعیت شرکت، اثر می گذارد و چگونه بیشترین ارزش را برای سازمان به ارمغان می‌آورد؟»

- در اینجا به هشت وظیفه که به احتمال زیاد به رئیس بودن شما کمک می‌کند، اشاره می کنم:

🔹همواره تخصص خود را حفظ کنید.
🔹پرهیز از دوباره کاری
🔹هدایت و آموزش پرسنل
🔹هدایت با ارائه الگو
🔹اهدافتان را به روشنی بیان کنید.
🔹تعریف و تمجید
🔹پرهیز از اشتباه
🔹قاطعیت

منبع: کتاب "هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی‌دهد"