مرکز رشد شريف صفحه نخست

ده رمز موفقيت بنيانگذار بهروز

- تنها دارایی من مهرورزی است.

- جادوی تفکر مثبت، نخستین رمز موفقیت

- ایستاده ام، چون خودم را باور دارم.

- شکست، معنی ندارد.

- چون رود در جریان باشید.

- تقدیر از خداوند است و تدبیر از ما

- پیروزی یعنی حرکت در راه هدف

- کار گروهی، بزرگترین راز موفقیت

- ریسک، زیبایی یک زندگی پرثمر

- کار، تجلی عشق است.

منبع: کتاب "کارآفرینی به شیوه بهروز فروتن"