مرکز رشد شريف صفحه نخست

اهميت تفكر استراتژيك

- تفکر استراتژیک در مقابل رویکردهای غیراستراتژیک رفتار متفاوتی را بر سازمان حاکم می کند.

- در این رفتار منابع سازمان بر فعالیت های ارزش آفرین متمرکز شده و از پرداختن به همه امور اجتناب میشود.

- این ویژگی چنانچه بر شناخت بازار و تشخیص صحیح عواملی که برای مشتری ارزش می‌آفرینند، متکی باشد، برای سازمان مزیت رقابتی خلق می‌کند و منافع کثیری را نصیب آن میسازد.

-- نمودار  تفکر استراتژیک در مقابل تفکر غیراستراتژیک در عکس پایین


​منبع: کتاب پنج فرمان برای تفکر استراتژیک ( تألیف دکتر وفا غفاریان و دکتر غلامرضا کیانی)