مرکز رشد شريف صفحه نخست

معماى ايكاروس

در اساطیر یونان افسانه ای به نام ایکاروس وجود دارد که مطابق با  آن، زمانی که سلطان مینوس، دادالوس صنعتگر و پسرش ایکاروس را زندانی میکند دادالوس صنعتگر جهت فرار از زندان بالهایی با موم و پر برای خود و پسرش میسازد و آنها توسط این بالها از زندان گریختند اما ایکاروس به قدری مجذوب بالهایش شده بود که با بی توجهی به هشدارهای پدرش بیش از حد اوج گرفت و به خورشید نزدیک شد و با نزدیکی به خورشید موم های بالهایش ذوب شدند و ایکاروس سقوط کرد و در دریا افتاد و کشته شد. این افسانه الهام بخش معمایی به نام ایکاروس شد.

برداشت: هر آنچه که شما در آن بهترین هستید می تواند روزی عامل نابودیتان شود و موفقیتها می توانند باعث اعتماد به نفس بیش از حد، سهل انگاری و دنبال کردن بی چون و چرای یک روش خاص، در انجام کارها شود.

منبع: dekami.com