مرکز رشد شريف صفحه نخست

كارآفرينى و شكست

🔹سرآغاز هر یادگیری، یک شکست است.

🔹من به این نتیجه رسیده ام که قویترین یادگیری‌ها از تجربه شکست‌ها و موفقیت‌ها، با هم ناشی می‌شوند.

🔹باید چندین بار زمین بخورید و از جا بلند شوید. تنها با خواندن کتابچه قوانینِ فوتبال، نمی توان فوتبال بازی کرد.

🚩توانایی دیدن شکست به عنوان یک ابزار، نشانی از بودن در یک محیط کارآفرینی است.

منبع: کتاب "ای کاش وقتی بیست ساله بودم می‌دانستم"