مرکز رشد شريف صفحه نخست

ارائه بازخورد منفى

ارائه بازخورد یکی از وظایف مهم مدیران است، البته نه یکی از وظایف آسان ایشان؛ مخصوصاً زمانی که این بازخورد، نمایانگر وضعیت خوبی نیست. بازخورد منفی نیاز به مدیری دارد که به طریقی کارکنان را برانگیزاند، مشاوره داده و نقد کند که جایگاه مشکل را به ایشان تذکر داده و یاد آور شود که برای حل مشکل چه کاری باید بکنند. خوشبختانه این موضوع مهارتی است که میتوان آن را آموخت. زمانی که میخواهید بازخورد منفی بدهید، از این متد پنج گامی پیروی کنید:

1- آن را به صورتی که هست بازگو کنید. از مشکل شانه خالی نکنید؛ صریح بوده و دقیقاً در مورد نگرانیتان با وی صحبت کنید.

2- بازخورد را فوراً ارائه دهید. بازخورد وقتی بسیار مفید است که در نزدیکترین فرصت پس از بروز پیشامد ارائه شود.

3- انتظارات عملکرد را عنوان کنید. به عنوان یک مدیر مهم است که تلاش کنید به کارکنان بفهمانید که برای موفقیت در شغلشان چه کاری لازم است.

4- حقایق مربوط به نتایج کار را بگویید. مطمئن شوید کارکنان ارتباط بین رفتارشان و نتایج منفی را درک کرده‌اند. این روش به کارکنان اجازه می‌دهد که بدانند توانایی کنترل نتایج و حاصل فعالیتها را دارند.

5- بازخورد را به عنوان ابزاری برای تغییر و نه تنبیه ارائه نمایید.

یادآوری: جلساتی که می خواهید عملکرد کارکنان را مرور کنید تنها به معنی ارزیابی نیستند. بلکه فرصتی برای افزایش بهره‌وری بوده و برای پرهیز از دادخواهی باید به درستی انجام شوند.

منبع: isurvey.ir