مرکز رشد شريف صفحه نخست

شما به يك شبكه گسترده نياز داريد.

من هر روز 50 ایمیل درخواست سرمایه‌گذاری از کارآفرینان مختلف دریافت می کنم. اما هرگز پیش نیامده که مستقیماً و صرفاً با یک ایمیل در شرکتی سرمایه گذاری کنم و حدس میزنم که در آینده هم هرگز چنین کاری را نخواهم کرد. تنها زمانی حاضر به سرمایه گذاری خواهم بود که آن کارآفرین با یک معرفی نامه معتبر از سوی فردی که به وی اعتماد دارم نزد من بیاید. کارکردن در داخل شبکه گسترده مورد اعتمادم به من اجازه میدهد که وقتی در حال بررسی فرصت های سرمایه گذاری هستم، سریع تصمیم بگیرم.

هر وقت قصد دارید فرد جدیدی را در شبکه گسترده پیش رویتان ملاقات کنید، از طرف مقابل‌تان خواهش کنید که برای شما معرفی نامه بنویسد.

در واقع این که تنها شخصی را بشناسید به این معنی نیست که آن ها باید شما را به یکی از دوستانشان معرفی کنند. شما باید یک دلیل قوی داشته باشید که چرا این معرفی نامه برای‌تان مهم است.

منبع: کتاب نوپای خود را به‌دنیا بیاور