مرکز رشد شريف صفحه نخست

نقش مدير ارشد در موفقيت سازمان‌ها

به نظر من هیچکس مثل دکتر دمینگ نقش مدیر ارشد را در سازمان ها بهدرستی تعریف نکرده است. ایشان می گوید بیش از 85 درصد موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها در گرو عملکرد مدیران بوده و باقی مربوط به سایر عوامل و کارمندان می باشد. بنابراین می توان گفت که اگر بهترین کارمندان دنیا را در سازمان خود داشته باشیم ولی با یک مدیر ضعیف نمی توانیم نتیجه اي جز شکست را براي آن سازمان تصور کنیم و برعکس اگر مدیر بسیار خوبی را در یک سازمان که داراي کارمندان ضعیف میباشد قرار دهیم نتیجه  آن حتماً موفقیت و پیروزي است. چرا که یک مدیر خوب در همان ابتدا سعی می کند کارمندان را آموزش داده تا به مهارت برسند، یا آنها را جابجا کرده و یا نهایتاً آنها را اخراج و جایگزین می کند. 

منبع: کتاب مدیریت در عمل