مرکز رشد شريف صفحه نخست

تقدير از فناوران وپژوهشگران دانشگاه‌شريف در جشنواره تجليل از پژوهشگران وفناوران برتر

دكتر روحانى در مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور از دانشگاه شريف در چهار بخش؛ پژوهشگران برتر، مدير پژوهشى برتر دانشگاه‌ها، موسسه پژوهشى برتر و قطب‌ها و انجمن‌هاى برتر تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه صنعتى شريف، صبح روز دوشنبه 25 آذرماه سال جارى همزمان با برگزارى جشنواره ملى تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كه با حضور رييس جمهور برگزار شد از 72 نفر از محققان در حوزه‌هاى مختلف تجليل به عمل آمد.

در اين مراسم از 23 پژوهشگر برتر، 3 مدير پژوهشى برتر وزارتخانه‌ها، 3 مدير پژوهشى برتر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشى، 10 پژوهشگر برتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاى اجرايى، 3 موسسه پژوهشى برتر، 2 پارك علم و فناورى، 2 مركز رشد، 2 واحد فناور برتر، يك فناور برتر، 3 مدير برتر فناور، 7 نشريه برتر، 7 قطب برتر و 6 انجمن برتر تجليل به عمل آمد.

امسال نيز دانشگاه شريف توانست در اين مراسم در چهار بخش مورد تقدير قرار گيرد.

بنا بر اين گزارش؛ از دكتر عبدالرضا سيم چى استاد دانشكده مهندسى و علم مواد به عنوان پژوهشگر برتر تقدير شد. همچنين از دكتر مسعود تجريشى معاون پژوهش و فناورى دانشگاه به عنوان مدير پژهشى برتر تقدير به عمل آمد. در بخش موسسه‌هاى پژوهشى برتر، مركز تحقيقات فناورى اطلاعات و ارتباطات پيشرفته دانشگاه صنعتى شريف با رياست دكتر حميدرضا ربيعى توانست به عنوان موسسه پژوهشى برتر انتخاب شود و قطب علمى سامانه‌هاى دسترسى مخابرات با سرپرستى دكتر خلج نيز توانست به عنوان قطب و انجمن برتر مورد تقدير قرار گيرد.