مرکز رشد شريف صفحه نخست

دكتر روستاآزاد: روند رو به رشد دانشگاه صنعتى شريف در حوزه‌هاى آموزشى و پژوهشى

رئيس دانشگاه صنعتى شريف گفت: اين دانشگاه در حوزه‌هاى مختلف آموزش، پژوهش و فناورى روند رو به رشدى را در سال 91 طى كرده است.

رضا روستاآزاد رئيس دانشگاه صنعتى شريف در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزارى فارس با بيان اينكه دانشگاه صنعتى شريف در سال 91 روند مستمر پيشرفت‌هاى خود را ادامه داده است، گفت: هر دانشگاه برنامه‌هاى مشخصى دارد كه بر اساس آن حركت مى‌كند و دانشگاه صنعتى شريف نيز در رابطه با ارائه خدمات صنعتى حمايت از توليد ملى و توليد فناورى و ايجاد خطوط جديد توليدات و احداث شركت‌هاى دانش بنيان و همچنين آموزش صحيح به دانشجويان روند مستمرى را پيگيرى مى‌كند كه در سال 91 به اين روند پيشرفت خود ادامه داده است.

وى افزود: اين دانشگاه در سال 91 در بحث آموزش، برنامه تحول و بازنگرى محتواى آموزشى را دنبال كرده است و بحث آموزش الكترونيك و سايبرى در دانشگاه شريف تقويت شد كه برنامه‌هايى را نيز براى توسعه آن در سال آينده داريم.

روستاآزاد با اشاره به تقويت ارتباط دانشگاه شريف با حوزه صنعت، اظهار داشت: در حوزه خدمات ارتباط با صنعت روند رو به رشدى به صورت تصاعدى داشتيم.

رئيس دانشگاه صنعتى شريف ادامه داد: همچنين در حوزه تاسيس شركت‌هاى دانش‌بنيان نيز مجوز تاسيس شركت‌هاى مختلف را دريافت كرديم.

روستاآزاد گفت: دانشگاه شريف در حوزه‌هاى مختلف آموزش، پژوهش و فناورى روند رو به رشدى را طى كرده است.