مرکز رشد شريف صفحه نخست

اولين همايش ملى مديريت شهرى در افق چشم انداز 1404 در دانشگاه صنعتى شريف

چشم انداز كشور توصيف روشنى از آينده كشور پس از به فعليت درآمدن كليه ظرفيتهاى بالقوه‌اش است. سند چشمانداز ايران در سال 1404 نيز سندى جامع نگر و آينده نگر بر اساس ظرفيت هاى بالفعل و بالقوه كشور است. ارتباط مديريت شهرى با سند چشم انداز از دو منظر قابل بررسى است ابتدا نقش مديريت شهرى در تحقق چشم انداز كشور و دوم مدل مطلوب مديريت شهرى در سال 1404. به بيانى ديگر ظرفيت موجود در اسناد فرادستى نظام نظير قانون اساسى و سند چشم انداز ايران در سال 1404 و برنامه پنجم توسعه كشور فرصت مناسبى براى پرداختن به موضوع مديريت شهرى به عنوان سطح ساختارى و نهادى موثر در تحقق و يا عدم تحقق توسعه كشور را فراهم نموده است. از سوى ديگر اين سند، چراغ راه مديريت شهرى در ترسيم مدل مطلوب و مسير توسعه خود و آينه‌اى براى انعكاس عملكرد آن در سال‌هاى آينده خواهد بود.

اما ميزان تحقق اين چشم‌ انداز و توان مديريت شهرى در بهره‌گيرى از اين ظرفيت‌ در ايفاى نقش واقعى خود، در گرو الزامات و تمهيدات ديگرى است. اين الزامات و تمهيدات از منظر مديريت شهرى در چند دسته عمده قابل توجه­اند: 1- فرصت­ها و تهديدات نهفته در رابطه متقابل دولت/حكومت مركزى و مديريت شهرى ( شهردارى و شوراى اسلامى شهر) و... 2- نقش و عملكرد داخلى مجموعه مديريت شهرى شامل شهرداري­ها و شوراهاى اسلامى شهر 3- توانمندى شهرها در راستاى افزايش رقابت­پذيرى آن­ها در سطح منطقه و جهان.

بازخوانى و سازماندهى مجدد و تدوين سياست­ هاى كلان در زمينه رابطه دولت و دستگاه­ هاى اجرايى با مديريت شهرى، تصريح و شفاف­ سازى مسئوليت­ ها و اختيارات خصوصاً در سطوح سياست گذارى، برنامه­ ريزى و اجرا، تصميم­ گيرى در خصوص ميزان و نحوه تمركززدائى از فعاليت­هاى سياسى و اقتصادى، نقش مديريت شهرى و كلانشهرها در رشد و توسعه ملى با تاكيد بر جنبه­ هايى چون بهبود محيط كسب و كار در شهرها، ارتقاء جايگاه سلسله مراتب شوراها در تصميم­گيرى و سياستگذاري­هاى شهرى از جمله مهمترين مباحث در زمينه رابطه متقابل دولت/حكومت مركزى و مديريت شهرى است. در موضوع نقش و عملكرد داخلى مديريت شهرى، پرداختن به مباحثى نظير نظامات برنامه­ريزى و كنترل عملكرد، مديريت مالى پايدار، ارتقاء كارآيى در ارائه خدمت به شهروندان، افزايش ظرفيت مشاركت پذيرى مديريت شهرى و .. مطرح است.

اميد است اين همايش با گردهم­ آوردن مديران، كارشناسان، سياستگذاران، برنامه­ ريزان و متخصصان ذيربط ضمن تمركز بر موضوعات مذكور گام موثرى در ترسيم الگوى ايرانى و اسلامى پيشرفت مديريت شهرى و ارتقاء آن در راستاى تحقق توسعه ملى در افق 1404 بردارد. جهت دريافت اطلاعات تكميلى به سايت همايش به آدرس http://urban1404.sharif.ir مراجعه فرماييد.