مرکز رشد شريف صفحه نخست

نشست‌تخصصى‌اساتيد‌فناور دانشگاه شريف با معاون‌فناورى معاونت‌علمى رياست‌جمهورى

نشست تخصصى پتانسيل ها و قابليت هاى فناورانه و دستاوردهاى تجارى شده دانشگاه صنعتى شريف هفته گذشته با حضور دكتر آقاميرى معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى رياست جمهورى، دكتر روستا آزاد و اساتيد فناور دانشگاه در اتاق شوراى دفتر رياست برگزار گرديد.

در ابتداى اين نشست دكتر روستا آزاد عبور از آموزش به پژوهش و تجارى سازى را حركتى بسيار دشوار و هوشمندانه دانست و افزود: كشورى كه نتواند در اين مسير حركت كند نمي تواند در دنيا مطرح گردد.

وى با اشاره به فعاليت هاى معاونت فناورى و نوآورى معاونت رياست جمهورى گفت: اميدوارم كه با همكارى مسئولين بتوانيم بحث عمومى و مهم رساندن علم به ثروت را عملياتى كند.

دكتر روستا آزاد در ادامه به فعاليت هاى مداوم دانشگاه صنعتى شريف در خصوص ارتباط با صنعت و تجاري سازى اشاره كرد و افزود: اميدوارم كه با حضور دكتر آقاميرى و اهتمام ويژه ى ايشان به اين هدف، از ظرفيت هاى دانشگاه شريف بهتر و بيشتر استفاده شود.

• ايجاد مجتمع فناورى در شمال دانشگاه

در ادامه دكتر تجريشى معاون پـژوهشـى و فنـاورى دانشـگاه، گزارشى از چشم انداز دانشگاه در حوزه فناورى ارايه كرد.

وى با اشاره به فاصله زياد حجم قراردادهاى دانشگاه شريف نسبت به ساير دانشگاه ها افزود: حجم قراردادها در 6 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته رشد خوبى داشته و ما اميدوارم كه در دو تا سه سال آينده به 100 ميليارد تومان برسد.

دكتر تجريشى در ادامه خاطر نشان كرد كه دانشگاه شريف اكنون مرحله حل مشكل صنعت را پشت سر گذاشته و در حوزه فناورى كاملاً حرفه اى شده است و همچنين در بحث تجارى سازى علي رغم جوان بودن افراد بسيار موفق بوده  است.

معاونت پژوهشى دانشگاه به برخى سياست هاى هيأت رئيسه دانشگاه اشاره كرد و گفت: يكى از سياست هاى هيئت رئيسه دانشگاه ايجاد شركت هاى دانشگاهى و دانش بنيان مي باشد و همچنين گسترش فعاليت هاى ارتباط با صنعت دانشگاه با ايجاد مجتمع فناورى از ديگر برنامه هاى دانشگاه مي باشد كه تا يك ماه آينده كلنگ آن در شمال دانشگاه زده خواهد شد.

دكتر تجريشى در پايان به درآمد 9 ميليارد تومانى شركت هاى دانش بنيان دانشگاه اشاره كرد و افزود: اميدوارم كه حركت هاى خوب و مفيد دانشگاه توسط معاونت علمى رياست جمهورى پشتيبانى شود تا بتوانيم در آينده با اين پشتيباني ها كل كشور را متحول كنيم.

در ادامه اين نشست تخصصى مهندس دهبيدى پور، مدير مركز رشد دانشگاه شريف به فعاليتها و دستاوردهاى مركز رشد اشاره نموده و اساتيد فناور دانشگاه نيز هر يك در مدت زمان پنج دقيقه به ارايه و معرفى برخى دستاوردهاى فناورانه و تجارى خود و مراكزشان پرداختند.

در پايان نيز دكتر آقاميرى معاون فناورى و نوآورى معاونت علمى رياست جمهورى در خصوص برنامه هاى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در زمينه توسعه فناورى و تجاري سازى مطالبى ارايه نمود.