مرکز رشد شريف صفحه نخست

تحقيقات بازار چيست؟

فرآيند طراحى، جمع آورى، تجزيه، تحليل و ارائه سيستماتيك داده ها و يافته هاى مربوط به يك وضعيت خاص بازاريابى است كه شركت با آن مواجه شده است . تحقيقات بازار يابى را نبايد با تحقيقات بازار اشتباه گرفت .

تحقيقات بازار يا كنكاش در يك بازار خاص فقط يكى از اجزاء تحقيقات بازاريابى است. تحقيقات بازار بطور خاص با جمع آورى اطلاعات درباره اندازه و روند بازار سرو كار دارد اما تحقيقات بازاريابى سطح وسيعترى از فعاليتها را در بر مى گيرد.در حاليكه ممكن است تحقيقات بازار را هم در بربگيرد.

به عبارت ديگر تحقيقات بازار يك جزء از تحقيقات بازاريابى است كه درباره تحقيق نمودن در خصوص بازار شامل نيازهاى مشتريان، رقبا، فرصتها و تغييرات بازار مى باشد.

ده فعاليت عمده تحقيقات بازار عبارتند از:

1- شناسايى اندازه بازار بالقوه

2- تجزيه تحليل سهم بازار

3- تجزيه تحليل ميزان فروش

4- مطالعه در خصوص گرايشهاى جديد كسب و كار

5- پيش بينى هاى كوتاه مدت در خصوص بازار

6- مطالعه محصولات رقبا

7- پيش بينى هاى بلندمدت در خصوص بازار

8- مطالعه در خصوص قيمت

9- آزمايش محصولات جديد

10- تعيين صفات مميزه بازار

تحقيقات بازار نبض هر سازمان بازرگانى ، تجارى و غيرتجارى است

منبع : مديران ايران