مرکز رشد شريف صفحه نخست

اولين همايش «استراتژى اقيانوس آبى» 23 شهريور 90 در دانشگاه صنعتى شريف

اولين همايش استراتژى اقيانوس آبى توسط "دانشگاه صنعتى شريف" و با همكارى "شركت خدمات علمى صنعتى تهران" در تاريخ 23 شهريور سال 90 برگزار خواهد شد.

سخنران اين دوره دكتر "دومنيك لاو" رئيس مركز پژوهشهاى كاربردى موسسه استراتژى اقيانوس آبى - مركز منطقه اى آسيا ميباشد.

روند سريع جهانى شدن بازارهاى اقتصادى و تجارى، رشد چشمگير تكنولوژى در صنعت و بالا رفتن سطح ارائه خدمات و كيفيت مورد انتظار مشتريان، سبب شكل‌ گيرى عرصه هاى رقابتى شديدى شده است كه اين رقابت فشرده غالبا موجب افزايش هزينه ­ها و در نهايت كاهش سود مي­گردد.

ازين رو بكارگيرى استراتژي­هاى نوين و كارآمد كه زيربناى آنها بر نوآورى ارزش و ايجاد بازارها و تقاضاهاى جديد طراحى شده باشد و استفاده از"اصول، چارچوب­ها و ابزارهاى بديع، موفق و عملى" نيازيست ضرورى و انكارناپذير.

استراتژى اقيانوس آبى نتيجه دو دهه تحقيق و مطالعه بر روى بيش از 150 جنبش استراژيك دنيا در 30 صنعت متفاوت در طى 100 سال گذشته است.

استراتژى اقيانوس آبى، يك استراتژى بسيار موفق و عملى است كه سنگ بناى خود را بر نوآورى ارزش قرار داده و براى ايجاد بازارها و تقاضاهاى جديد و پرارزش در جهت كاهش هزينه ها طراحى شده و در مقابل آن، اقيانوس قرمز قرار مى گيرد كه در آن رقابت شديد بين بازارهاى موجود، حاكم است كه همين امر موجب افزايش هزينه ها و در نهايت كاهش سود مى گردد.

اقيانوس آبى، موضوع جديدى نيست، از زمان شروع تجارت و ايجاد بازار كار وجود داشته و مجموعه اى توانا در چارچوبى عملى است كه با افزايش آگاهى و درايت شركت ها منجر به برقرارى ارتباط موثر و آسان آنها مى شود.

جهت ديافت اطلاعات بيشتر به آدرس http://bos.sharif.ir مراجعه فرماييد.