مرکز رشد شريف صفحه نخست

مشترى يابى و افزايش فروش

در بسيارى از سازمان هاى مختلف ديده‌ام كه جهت افزايش فروش، به دنبال مشتريان جديد هستند. سياست كلى افزاييش فروش مبتنى بر مشترى يابى، در سه مرحله، خلاصه مى گردد: در اولين مرحله، شركت ها مى بايست مشتريان كنونى خود را حفظ نمايد. اين استراتژى مهمترين استراتژى سازمان هاى علاقه مند به افزايش فروش مى باشد و مفهوم آن، اين است كه شركت ها طورى خدمات ارائه نمايند كه مشترى كنونى، براى ساير خدمات مورد نياز خود، به همان شركت مراجعه نمايد.

دومين مرحله، فراخوانى مشتريان گذشته است و مفهوم آن عبارت است از بررسى روند مشترييانى كه در گذشته به ما مراجعه مى نمودند ولى اكنون به دلايلى نامعلوم ديگر به ما مراجعه نمى نمايند. شركت مشترى مدار، مى بايست همواره بررسى نمايد كه چرا برخى مشتريان ديگر به ما مراجعه ندارند؟

سومين مرحله، شناسايى مشتريان جديد است كه مى بايست پس از دو مرحله ديگر، در دستور كار قرار گيرد. (كامران صحت، استاد بازاريابى)