مرکز رشد شريف صفحه نخست

خارپشت‌ها

زمستان بسيار سختى بود. آن قدر سرد بود كه برخى از حيوانات جنگل يخ زده بودند. برخى حيوانات كه گروهى زندگى مى‌كردند دور هم جمع شده بودند زيرا با اين روش مى‌توانستند بهتر خود را گرم كنند و خود را از مرگ حتمى نجات دهند. خارپشت ها هم خواستند از اين روش استفاده كنند اما با خارهايشان يكديگر را زخمى مى كردند. بايد تصميم مى گرفتند؛ يا خارهاى دوستان را تحمل كنند يا از سرما يخ بزنند.

خارپشت ها آموختند كه زخم هاى كوچك ناشى از همزيستى را بپذيرند چون گرماى وجود دوستانشان مهمتر بود و اين چنين بود كه توانستند زنده بمانند.

يك تحليل:

سازمانى موفق خواهد بود كه بتواند از پتانسيل افراد داراى ديدگاه هاى متفاوت و متضاد و پذيرش و هضم آنها در جهت مقاصد سازمان به خوبى استفاده كند.

به نقل از سايت راهكار مديريت