مرکز رشد شريف صفحه نخست

چاپ كتاب «سى كارآفرين 3 » توسط مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف

كتاب «سى كارآفرين 3 » به همت مركز كارآفرينى دانشگاه منتشر شد. اين كتاب كه حاوى مطالب استخراج شده از مصاحبه‌هاى تخصصى با 30 تن از فارغ‌التحصيلان كارآفرين دانشگاه صنعتى شريف مى‌باشد، سالانه توسط مركز كارآفرينى دانشگاه چاپ و منتشر مى‌شود و تاكنون در دو نوبت به اجرا رسيده است.

اهداف 3 گانه اين اقدام عبارتند از:

1- ترويج روحيه كارآفرينى در ميان دانشجويان و فارغ‌التحصيلان به منظور ارزش‌آفرينى نيروهاى نخبه و متخصص دانشگاه در داخل مرزهاى كشور

2- مستندسازى و انتشار تجربيات و آموخته‌هاى فارغ‌التحصيلان كارآفرين دانشگاه براى استفاده سايرين

3- آشنايى مديران، مسئولان و سياست گذاران با بخشى از فارغ‌التحصيلان كارآفرين دانشگاه صنعتى شريف كه هم‌اكنون مشغول خدمت و ارزش‌آفرينى براى جامعه هستند

تا كنون 3 دوره از اين كتاب به چاپ رسيده و نتيجه مصاحبه با 90 تن از فارغ التحصيلان كارآفرين دانشگاه در اين كتاب ها گردآورى شده است. علاقه مندان براى دريافت كتاب مى‌توانند به مركز كارآفرينى دانشگاه (66164773) مراجعه نمايند.