مرکز رشد شريف صفحه نخست

سازمان موفق: چابك و تندرست

سازمان‌هاى موفق در دوصفت مشتركند: چابكند و تندرست.

چابكى سازمان را از تدوين راهبردهاى هوشمندانه، طرح‌هاى بازاريابى، ويژگى ‌هاى فرآورده‌ها و مدل‌هاى مالى آن مى‌توان شناخت؛ به گونه‌اى كه همه اين‌ها منجر به كسب مزيت رقابتى در برابر رقيبان مى شود. تندرستى سازمان را مى توان از حذف سياست بازى و سردرگمى (كه مانع از سردرگمى و افت روحيه در كاركنان مى‌شود)، از پايين آمدن ميزان جابه جايى نيروى كار و از افزايش بهره‌ورى شناخت.

ولى متاسفانه بيش‌تر رهبران، بخش عمده وقت و انرژى خود را صرف چابك‌تر كردن سازمان مى‌كنند و كم‌تر براى تندرستى آن مى‌كوشند. در حقيقت، هستند مديرانى كه تنها به جنبه‌هاى خاصى مى‌پردازند و از جوانب ديگر غافل مى‌شوند. اين غفلت گاه تأثيرات بسيار نامطلوبى برسازمان مى‌گذارد و آن را به سازمانى ناسالم تبديل مى‌كند و در نتيجه روز‌به‌روز فاصله سازمان از اهداف بيشتر مى‌شود.

پاتريك لنچيونى از نويسندگان موفق در زمينه مديريت است كه در كتاب «چهار دغدغه مديران» در قالب داستانى جذاب به طرح مسئله دو سازمان مى‌پردازد. دو رقيبى كه از نظر كارآيى و بهره‌ورى و سودآورى و حتى توانايى مديريت تقريباٌ در يك سطح بودند اما به ناگاه يكى از اين دو، گامهاى ترقى را بلند‌تر برداشت و فاصله رقابتى‌اش با سازمان ديگر زياد شد. راز موفقيت اين سازمان در چه بود؟ چگونه يك سازمان با داشتن شرايط مشابه با ديگرى، از آن سبقت مى‌گيرد؟ چگونه مى‌توان راه چند ساله را كوتاه‌تر كرد؟ مدير آن سازمان چه راهكارهايى را در اداره سازمان خود بكار برد؟ و... همه اين موارد را مى توان در شناخت درست سازمان موفق دانست.