مرکز رشد شريف صفحه نخست

آخرين ساخت بنّاى پير

بنّاى پيرى قصد داشت ساختن خانه را رها كند و كهن سالى را در كنار خانواده اش بسر كند.

كارفرماى او از اين كه كارگر پر تلاش و زحمتكش خود را از دست مى‌دهد ، ناراحت بود. اما هرچه كرد نتوانست او را به ماندن راضى كند، لذا از او خواست كه به عنوان آخرين كار، تنها يك خانه ديگر بسازد . پير مرد بنّا با تمام نارضايتى آخرين خواسته كارفرماى خود را نيز اجابت كرد و مشغول ساختن خانه شد. اما به خاطر بى ميلى و نا رضايتى از انجام اين كار، ساختن خانه را با بى حوصلگى وكم كارى و استفاده از مواد و مصالح نا مرغوب با كيفيت پايين انجام مى داد.

كار ساختن خانه كه به پايان رسيد، كارفرما، بنّا را صدا زد و درحالى كه كليد خانه ساخته شده را به او مى داد گفت : “اين خانه آخرين كار توست و من به پاس زحمات بى دريغ تو در اين سال ها آن را به توهديه مى دهم.”

تحليل رفتارى:

- هميشه كارى را كه به شما مى سپارند ، درست و كامل انجام دهيد . همان گونه كه گويى براى خود شماست .

- وقتى هدف با كارى كه انجام مى دهيم مغاير باشد ، نتيجه رضايت بخش نخواهد بود . (در اين جا كار خانه ساختن بود و هدف زود تر در كنار خانواده زندگى كردن)

تحليل مديريتى:

- خسته شدن و دلزدگى از يك شغل و اصرار زياد كارفرما به انجام آن معمولاً نتيجه خوبى حاصل نخواهد كرد.

- كارمند ناراضى را رها كنيد تا سرنوشتش را جاى ديگر بيابد.

- قدر دانى از كاركنان را يك اصل بايد دانست.

- وقتى افراد را از هدف آگاه كنيم ، كار را بهتر انجام مى دهند.