مرکز رشد شريف صفحه نخست

فرصت يا تهديد؟ مساله اين است

1- فرصت و تهديد مفاهيم، شرايط و موقعيت هايى نسبى هستند. يك فرصت براى يك سازمان در زمان حال، ممكن است در آينده براى آن سازمان تهديد باشد. يك فرصت براى بخشى از سازمان ممكن است تهديد براى بخش ديگرى از سازمان باشد. يك تهديد ممكن است همزمان فرصت هم براى سازمان باشد. اينكه يك پديده يا اتفاق براى سازمان فرصت يا تهديد باشد بستگى به فرد تحليل كننده، موقعيت او، طرز تلقى او از سازمان و رويكرد استراتژيك او از سازمان دارد.

2- در كتاب خلاقيت آقاى دكتر صمد آقايى آمده است: كارآفرينان و افراد خلاق معتقدند اشتباه، واقعه اى است كه هنوز فوايد آن كشف نشده . پس هر جا اشتباه و بحران به وجود آمد بايد به دنبال كشف فوايد مثبت آن باشيد.

3- بايد هنر تبديل فرصت سوزى را به فرصت سازى داشته باشيم تفكر خلاق تفكرى است كه بتواند هر لحظه اين تهديد ها و ناتوانى ها را به فرصت ها و توانايى ها تبديل كند.

عکس های مرتبط: