مرکز رشد شريف صفحه نخست

راز موفقيت مديران موفق

از مدير موفقى پرسيدند: "راز موفقيت شما چه بود؟" گفت: «دو كلمه» است.

- آن چيست؟

- «تصميم‌هاى درست»

- و شما چگونه تصميم هاى درست گرفتيد؟

- پاسخ «يك كلمه» است!

- آن چيست؟

- «تجربه»

- و شما چگونه تجربه اندوزى كرديد؟

- پاسخ «دو كلمه» است!

- آن چيست؟

- «تصميم هاى اشتباه»

يك نكته: شايد مطلب بالا در نگاه اول، اتخاذ تصميمات اشتباه را تشويق مى‌كند اما يك تفسير مناسب از مطلب بالا آن است كه بگوييم : موفقيت مديران در گرو استفاده از تجربيات و نصايح بزرگان مديريت است. از ديگر سو، تصميم گيرى مهمترين بخش وظيفه مديران است. تلفيق استفاده از تجربيات بزرگان و تصميم گيرى صحيح و به موقع نقش بسيار مهمى در موفقيت مديران دارد. نظر شما چيست؟