مرکز رشد شريف صفحه نخست

پذيرش هسته هاى دانشجويى دانش بنيان در مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف

پيرو تصميمات اخذ شده در «شوراى راهبردى معاونت پژوهشى دانشگاه صنعتى شريف» مركز كارآفرينى و مركز حمايت و توسعه فناورى دانشجويى طلوع با هدف ارتقاى روحيه كارآفرينى بين دانشجويان، آموزش مهارتها و توسعه و ترويج مباحث مرتبط با كارآفرينى در دانشگاه، تصميم به تشكيل هسته‌هاى دانشجويى گرفته است.

ارتباط نزديك با دانشجويان و حمايت واقعى از طرح‌ها و ايده‌هاى دانشجويى با هدف «پايدارسازى فعاليتهاى دانشجويى» در زمينه توسعه كسب و كارهاى دانش‌بنيان، استفاده از امكانات موجود در مركز كارآفرينى به صورت مشترك و ايجاد يك فضاى پيش رشد براى آمادگى دانشجويان جهت ورود به مركز رشد دانشگاه از ديگر اهدافى است كه به منظور تكميل زنجيره ارزش‌آفرينى از يافته‌هاى تحقيقاتى دانشگاه با ايجاد اين هسته‌ها مورد نظر مى‌باشد.

جهت اطلاع از اهداف و رويكردهاى هسته‌هاى دانشجويى فناور، و نيز دريافت فرم ثبت نام، به سايت مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى شريف به آدرس http://karafarini.sharif.ir مراجعه نماييد.