مرکز رشد شريف

مراحل پذيرش و استقرار

• مطالعه دقيق شرايط پذيرش و در صورت احراز شرايط، آماده كردن اطلاعات مربوط به گروه كارى، ايده محورى و اطلاعات شركت

• تكميل فرم آنلاين تقاضاى پذيرش

• برگزارى جلسه مصاحبه جهت آشنايى با ايده محورى و گروه كارى

• ارايه طرح كسب و كار توسط متقاضى

• ارزيابى طرح كسب و كار توسط كميته پذيرش مركز رشد

• رفع نواقص احتمالى طرح كسب و كار توسط متقاضى

• برگزارى جلسه دفاع از ايده محورى و طرح كسب و كار

• ارايه مدارك و مستندات لازم و عقد قرارداد استقرار در مركز رشد

نکته مهم: بعد از تكميل فرم تقاضاى پذيرش به صورت آنلاين، مراحل بعدى از طريق ایمیل و پيام (در پروفایل متقاضى بر روی سایت) اعلام مى شود. احتمال دارد ایمیل به پوشه اسپم، هرزنامه و ...  وارد شود که نیاز است متقاضیان این موارد را به دقت بررسی فرمایند.