مرکز رشد شريف

الزامات و توصيه‌هايى براى جلسه دفاع از طرح كسب و كار

New Page 2

الزامات

• ارايه مطالب را همراه با نمايش اسلايدهاى پاورپوينت انجام دهيد.

• حضور تمامى اعضاى اصلى هسته يا شركت در جلسه دفاع الزامى است.

New Page 2

توصيه‌ها

• در ارايه مطالب از تصاوير و فيلم هاى مربوطه بهره ببريد.

• گزارش هاى تحقيقاتى و نمونه هاى ساخته شده محصول را همراه داشته باشيد (در صورت امكان).