حوزه هاى تخصصى مورد پذیرش

• هوا فضا

• فناورى نانو

• اپتیک و لیزر

• فناورى زیستى

• مهندسى پزشکى

• مهندسى دریا

• سازه هاى نوین

• طراحى صنعتى

• مواد و متالورژى

• مکاترونیک

• مدیریت فناورى

• بهینه سازى انرژى

• رباتیک و اتوماسیون

• الکترونیک و سخت افزار

• الکترونیک و مخابرات

• فناورى اطلاعات و ارتباطات

 

 

شرایط اولیه پذیرش

موارد عدم پذیرش

معرفى دوره پیش رشد و رشد

مراحل و زمانبندى پذیرش

جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار

الزامات و توصیه‌هایى براى جلسه دفاع از طرح کسب و کار