شرایط اولیه پذیرش

• داشتن ایده محورى: ایده محورى، محصولى است که مى خواهید طى مدت استقرار در مرکز رشد ایجاد کنید یا توسعه دهید.

• نوآورى فناورانه: تحقق ایده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.

• داشتن طرح کسب و کار براى ایده محورى: این طرح، علاوه بر تشریح ابعاد و ارزش علمى-فنى ایده محورى، اقتصادى بودن سرمایه گذارى بر روى آن را توجیه مى کند.

• داشتن گروه کارى: حضور تمام وقت حداقل 2 نفر دانش آموخته مقطع کارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ایده محورى) در گروه کارى ضرورى است. (توضیح: گروه کارى مى‌تواند یک شرکت ثبت‌شده یا هسته اولیه شرکتى باشد که در آینده نزدیک به ثبت خواهد رسید.)

• تاریخ ثبت شرکت: شرکت‌هایى مى‌توانند در این مرکز مستقر شوند که از زمان ثبت آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد.

• محل اقامت: اقامتگاه قانونى شرکت و محل سکونت حداقل 2 نفر از کارشناسان تمام وقت گروه کارى در محدوده استان تهران باشد.

• خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نباید مانعى براى اداره کسب و کار و فعالیت اعضاى اصلى گروه کارى باشد.

• دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتى شریف در اولویت پذیرش هستند.

• اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورتی می‌توانند سهامدار شرکت باشند که موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را در این خصوص ارایه نمایند.

در حال حاضر پذیرش از طریق سایت قدیمی در دسترس می باشد: